» Regulamin

RegulaminI Informacje ogólne

Witryna internetowa wraz z elektronicznym systemem zamówień, działająca pod adresem balsamico.pl zarządzania jest przez właściciela marki Trattoria Balsamico:

GASTRONOMIA Piotr Koszewski
ul. Mazowiecka 84
05-502 Bobrowiec
NIP 9520014958
REGON 011205618

Kontakt z obsługą Trattoria Balsamico:
za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@balsamico.pl
telefoniczny: tel. 22 224 39 57, tel. kom. 663 721 000
pisemny: Trattoria Balsamico, ul. Mazowiecka 84, 05-502 Bobrowiec

Pojęcia użyte w regulaminie:

Administrator - GASTRONOMIA Piotr Koszewski, ul. Mazowiecka 84, 05-502 Bobrowiec;
Balsamico.pl - elektroniczny system obsługi zamówień prowadzony dla Trattoria Balsamico pod adresem
internetowym balsamico.pl;
Czas realizacji zamówienia - czas w jakim Trattoria Balsamico zrealizuje zamówienie i przekaże je do dostawy dla Klienta;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;
Godziny pracy - godziny pracy Trattoria Balsamico w których realizowane są zamówienia;
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zamówienia poprzez Balsamico.pl, posiadająca konto klienta;
Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności witryny, dane dotyczące wpłat;
Obsługa - personel obsługujący Klienta w Trattoria Balsamico, porozumiewająca się z Klientem telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pisemnie;
Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, konto stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
Punkt Odbioru Trattoria Balsamico - Trattoria Balsamico, ul. Mazowiecka 84, 05-502 Bobrowiec;
Trattoria Balsamico - restauracja Trattoria Balsamico odpowiedzialna za realizację i obsługę zamówień składanych na witrynie balsamico.pl;
Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).


II Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Trattoria Balsamico umożliwia składanie zamówień produktów również za pośrednictwem sieci internet na witrynie balsamico.pl.

2. Informacje o produktach Trattoria Balsamico zamieszcza na witrynie balsamico.pl

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez Balsamico.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient wymagań technicznych.

4. Trattoria Balsamico przyjmuje i realizuje zamówienia wyłącznie w godzinach pracy określonych na stronie balsamico.pl/warunki-dostawy-pm-16.html

5. Do dokonywania zakupów w Balsamico.pl niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto Klienta, należy uruchomić stronę balsamico.pl/rejestracja.html i wypełnić formularz, w tym podać adres e-mail i określić hasło do konta. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Administratora urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Administrator może uniemożliwić dostęp do tych danych.

6. Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Trattoria Balsamico zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy osobistym odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Trattoria Balsamico potwierdzenia „Zamówienie przyjęte do realizacji”, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Trattoria Balsamico przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji „Zamówienie przyjęte do realizacji” zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Obsługę dostępności produktów.

7. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
a. wyboru zamawianych produktów,
b. wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz podania adresu dostawy,
c. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych;

8. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta „Zamówienie przyjęte do realizacji” stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Balsamico.pl. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Trattoria Balsamico a Klientem za zawartą.

9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Obsługa zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 1 godziny, uwzględniając Godziny Pracy Trattoria Balsamico. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Obsługa zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale X.

10. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
a. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych produktów,
b. anulowanie całości zamówienia;
Jeśli Klient dokonał zapłaty za produkty objęte zamówieniem – Trattoria Balsamico zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale X.

11. W przypadku braku zapłaty za produkty objęte zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Trattoria Balsamico anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.


III Zmiany w zamówieniach

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu otrzymania potwierdzenia „Zamówienie przyjęte do realizacji”. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień". Wprowadzanie zmian możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny z Obsługą.

2. Zmiany zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu przez Obsługę numeru telefonu Klienta jako zgodnego z numerem telefonu podanym na koncie Klienta zarejestrowanym w Balsamico.pl. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.


IV Ceny produktów

1. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na witrynie balsamico.pl podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Trattoria Balsamico zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Promocje w Trattoria Balsamico nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.


V Czas realizacji zamówienia

1. Zamówienia realizowane są wyłącznie w godzinach pracy Trattoria Balsamico podanych na stronie balsamico.pl/warunki-dostawy-pm-16.html

2. Czas realizacji zamówienia jest każdorazowo określany indywidualnie i podawany Klientowi w przesyłanym drogą e-mailową potwierdzeniu „Zamówienie przyjęte do realizacji”. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień".

3. Trattoria Balsamico zastrzega sobie, że w uzasadnionych przypadkach szczególnych np. ze względu na dużą liczbę zamówień, czas realizacji może zostać wydłużony powyżej 2 godzin od czasu przyjęcia zamówienia do realizacji.


VI Formy dostawy

1. Zamówienie może zostać dostarczone wg wybranej przez Klienta formy dostawy. Do dyspozycji Klienta pozostają dwie formy dostawy:
a. odbiór osobisty zamówienia przez Klienta,
b. dostawa zamówienia przez dostawcę Trattoria Balsamico;

2. Koszt dostawy jest zależny od wybranej formy dostawy, wartości zamówienia i miejscowości dostawy a szczegółowo określony na stronie balsamico.pl/warunki-dostawy-pm-16.html

3. W przypadku wybranych produktów Trattoria Balsamico zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności lub sposobów dostawy dla złożonego zamówienia, o czym Klient będzie poinformowany na stronie produktowej.


VII Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
a. płatność gotówką przy odbiorze - realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
b. przelew bankowy - realizacja zamówienia rozpoczyna się najpóźniej następnego dnia roboczego po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Trattoria Balsamico,
c. przelew elektroniczny lub karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych udostępnionych przez Balsamico.pl - realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Trattoria Balsamico potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;

2. W przypadku wybranych produktów Trattoria Balsamico zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności lub sposobów dostawy dla złożonego zamówienia, o czym Klient będzie poinformowany na stronie produktowej.


VIII Reklamacje

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Balsamico.pl, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje dokładne dane kontaktowe, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Balsamico.pl.

2. W przypadku stwierdzenia wady produktu Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji. Reklamację należy sporządzić niezwłocznie po stwierdzeniu wady produktu i złożyć w formie pisemnej osobiście (lub drogą pocztową) wraz z reklamowanym produktem (dostarczonym wyłącznie osobiście) pod adres: Trattoria Balsamico ul. Mazowiecka 84 05-502 Bobrowiec Reklamacja powinna zawierać dokładny opis stwierdzonej wady, załączony dowód zakupu oraz dokładne dane kontaktowe osoby składającej reklamację.

3. Trattoria Balsamico niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

4. Trattoria Balsamico nie zwraca kosztów dostarczenia pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym produktem.


IX Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówienia. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje jednak w przypadku w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia. W związku z tym faktem produkty będące w naszej ofercie wyłączone są z prawa do odstąpienia od umowy.


X Zwrot należności Klientom

1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Trattoria Balsamico do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Trattoria Balsamico, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.

2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę płatniczą lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym zwrot nastąpi na konto bankowe Klienta. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Trattoria Balsamico identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty) zwrot nastąpi w formie gotówkowej.

3. Trattoria Balsamico nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.


XI Dane osobowe

1. Składając zamówienie na witrynie balsamico.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Trattoria Balsamico. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora lub partnerów handlowych w celu informowania Klienta o nowych produktach, promocjach i usługach dostępnych w Trattoria Balsamico lub u ww. partnerów.

4. Klienci Trattoria Balsamico mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.


XII Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a GASTRONOMIA Piotr Koszewski.

2. Produkty prezentowane na witrynie balsamico.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Trattoria Balsamico nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Trattoria Balsamico nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

5. Trattoria Balsamico wykorzystuje pliki cookies zgodnie z zapisami Informacji o cookie dostępnej na stronie balsamico.pl/informacja-o-cookie-pm-20.html

6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Trattoria Balsamico, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Trattoria Balsamico zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Trattoria Balsamico, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na witrynie balsamico.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

9. Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 marca 2015 roku do odwołania.

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl